Need some advice? +420 735 729 314
Login CS EN
Terms and conditions

UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání a plnění smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) mezi poskytovatelem, jakožto zhotovitelem, na straně jedné a klientem, jakožto objednatelem, na straně druhé. Poskytovatelem se pro účely těchto VOP rozumí společnost Competent Solutions s.r.o. se sídlem Nádražní 142/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 04085728, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 62314. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí osoba objednávající si služby poskytované poskytovatelem, prostřednictvím internetové stránky www.laundrybox.cz a mobilních aplikací Corso Court, Marina Island, Five Prague, které se nachází v obchodech s aplikacemi Google Play a AppStore a mobilních aplikací Corso Court, Marina Island, Five Prague, které se nachází v obchodech s aplikacemi Google Play a App Store (dále jen „klient“) (dále jen „Služba“).
 • Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele, v souladu s těmito VOP, převzít od klienta věc nebo věci (dále pro jednotné i množné číslo jen „Vyzvednutí“), jejichž čištění si klient prostřednictvím Služby objednal (dále jen „Věc“), na těchto věcech provést údržbu spočívající v jejich vyčištění a předat klientovi řádně provedené dílo, za co se klient zavazuje zaplatit poskytovateli cenu díla určenou podle ceníku (dále jen „Cena“) poskytovatele platným v momentě potvrzení objednávky klientem, který je ke stažení na internetové stránce www.laundrybox.cz (dále jen „Ceník“). Věcí ve smyslu těchto VOP mohou být toliko takové věci, které jsou uvedeny v Ceníku, u nichž je uvedena Cena za jejich vyčištění. Jakékoliv jiné věci budou poskytovatelem vyčištěny a cena bude následně stanovena.
 • Smlouva se mezi poskytovatelem a klientem uzavírá prostřednictvím Služby. Smlouva je uzavřena momentem, kdy bude klientovi poskytovatelem zasláno potvrzení o přijetí objednávky.
 • Uzavřením Smlouvy vzniká závazek poskytovatele provést dílo řádně a včas a klientovi vzniká závazek za řádně provedené dílo zaplatit poskytovateli Cenu.
 • Potvrzením objednávky dle článku II. odst. 5 anebo dle článku II odst. 7 těchto VOP klient potvrzuje souhlas s těmito VOP. Každý klient potvrzením souhlasu s těmito VOP současně potvrzuje, že ve smyslu § 1823 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, výslovně žádá, aby poskytovatel začal s plněním svých závazků ze Smlouvy ihned po uzavření Smlouvy.

OBJEDNÁVKA

 • Smlouvu lze uzavřít pouze v případě, že klient řádně vyplní objednávkový formulář dostupný prostřednictvím Služby.
 • Klient je povinen vepsat do objednávkového formuláře všechny požadované údaje, které musí být pravdivé.
 • Služba, prostřednictvím které dochází k uzavření Smlouvy má vlastní vnitřní kontrolu zadávaných údajů. Jsou-li klientem zadány jiné údaje než požadované, nebude mu systémem umožněno pokračovat v dokončení objednávky předtím, než odstraní vadu, na kterou bude systémem upozorněn.
 • Po potvrzení všech základních parametrů objednávky, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři, zadá klient příkaz „Objednat“.
 • Objednávka se stává závaznou v momentě, kdy klient odešle objednávku prostřednictvím aktu „Objednat“. Následně je klientovi zaslán potvrzovací e-mail, kde jej Provozovatel informuje o tom, že Věci budou spočítané Provozovatelem. Vytvořená objednávka zakládá klientovi právo předat poskytovateli blíže nespecifikovaný druh a počet Věcí určených k vyprání, vyčištění nebo vyžehlení, a současně zakládá povinnost poskytovatele takto předané Věci ve své provozovně spočítat, zkontrolovat jejich stav a doplnit jednotlivý druh těchto Věcí a počet jednotlivých druhů do záznamu, kterým poskytovatel informuje klienta o Ceně určené na základě ceníku a případně o vadách zjištěných na převzatých Věcech.
 • Následně je klientovi zaslán potvrzovací e-mail a sms oznámení, kde jej Provozovatel informuje o tom, že Věci jsou již vyčištěny a připraveny k vyzvednutí v daném boxu. Klientovi je také zaslána vypočtená cena s požadavkem úhrady Ceny platební kartou. Při platbě je následně postupováno přiměřeně podle odst. 8. a 9.
 • Pro platbu prostřednictvím platební karty je klient povinen do jednotlivých polí nabídnutých Službou vepsat požadované údaje. Poskytovatel přijímá platební karty, které jsou vyobrazeny při placení platební kartou. Nevyužije-li klient možnost zaplatit cenu kartou, je povinen zaplatit cenu prostřednictvím mobilní banky, které jsou také vyobrazeny při placení platební kartou.
 • V případě existence chyby v objednávce klienta je klient oprávněn bez zbytečného odkladu nahlásit existenci chyby, nejpozději je však povinen tuto skutečnost Poskytovateli nahlásit při předání Věcí. Klientovi bude Poskytovatelem následně přepočítaná Cena podle objednávky po odstranění chyby, a to v souladu s Ceníkem.
 • Poskytovatel se kromě dalších povinností sjednaných v těchto VOP zavazuje:
  • a. Obratem klientovi potvrdit přijetí jeho objednávky.
  • b. Vyzvednout věci určené k čištění dle Smlouvy.
  • c. Náležitě a s odbornou starostlivostí a těmito VOP vyčistit jednotlivé Věci.
  • d. Doručit řádně provedené dílo ve sjednaném termínu Vrácení.
  • e. Vyčistit Věci v souladu s pokyny výrobce Věci na správnou údržbu, které jsou v souladu s právními předpisy pevně spojeny s Věcí, přičemž pokyny výrobce musí odpovídat piktogramům a jednotlivým jejich významům.
  • f. Věci, které postrádají pokyny výrobce, je poskytovatel povinen vyčistit s obvyklou poskytovatelovou péči a pokyny klienta, které si poskytovatel vyžádá (pro tento případ poskytovatel neodpovídá za případné vady vzniklé na Věci, ledaže se jedná o Vadu, jejíž možný vznik poskytovatel mohl nebo musel předvídat, jednal-li by s obvyklou péči).
  • g. Věci, které dle pokynů výrobce nesmí být čištěny, nesmí poskytovatel vyčistit, ledaže o to klient výslovně požádá (v takovém případě nenese poskytovatel odpovědnost za jakékoliv změny na Věci způsobené vyčištěním dle požadavků klienta);
  • h. Vrátit klientovi dokončené dílo ve lhůtě sjednané objednávkou nebo ve lhůtě jinak stanovené těmito VOP.
  • i. Vyčistit i takové Věci, které byly Vyzvednuty, avšak nebyly zahrnuty do objednávky, a to za cenu stanovenou Ceníkem.
 • Klient se kromě dalších povinností sjednaných v těchto VOP zavazuje:
  • a. Při použití služeb poskytovatele se řídit instrukcemi a návody, které jsou k dispozici na webu www.laundrybox.cz, mobilních aplikacích Corso Court, Marina Island, Five Prague a těmito VOP;
  • b. Předat poskytovateli Věci určené k čištění do boxu, který je pro tyto účely určen;
  • c. Převzít od poskytovatele řádně provedené dílo do 48 hodin od Vrácení do Boxu;
  • d. Poskytnout poskytovateli bez zbytečného odkladu součinnost potřebnou pro poskytnutí řádného plnění. O dobu od odeslání požadavku poskytovatele na poskytnutí součinnosti klientovi do doby poskytnutí součinnosti klientem se prodlužuje doba Vrácení; v takovém případě smluvní strany sjednaní náhradní termín Vrácení.
 • Při nepřevzetí a nepředání Věcí určených k čištění klientem v časech sjednaných Smlouvou, resp. v případě neposkytnutí součinnosti klienta pro Vyzvednutí a/nebo Vrácení se klient zavazuje uhradit poskytovateli transportní náklady vynaložené na Vyzvednutí případně Vrácení, a to v paušální výši 300 Kč v případě zmařeného Vyzvednutí a ve výši 300Kč v případě zmařeného Vrácení. V případě, že z důvodu na straně klienta, nedojde k Vrácení, budou Věci uloženy u poskytovatele na adrese sídla poskytovatele, kde je klient povinen si je vyzvednout nejpozději do 3 měsíců ode dne sjednaného pro Vyzvednutí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak (dále jen „Náhradní vyzvednutí“). Nedojde-li k Náhradnímu vyzvednutí ani v uvedené lhůtě je poskytovatel povinen informovat klienta o tom, že zamýšlí Věc prodat a stanoví klientovi náhradní lhůtu pro další náhradní vyzvednutí v trvání 2 měsíců (dále jen „Další náhradní vyzvednutí“). Nevyzvedne-li klient Věc ani v Dalším náhradním termínu je poskytovatel oprávněn Věc prodat. Tímto ujednáním není dotčeno právo poskytovatele dle § 1609 občanského zákoníku.
 • Poskytovatel je povinen zkontrolovat soulad Objednávky s obsahem Věcí Vyzvednutých až v provozovně poskytovatele a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí upravit Objednávku klienta tak, aby tato odpovídala Věcem Vyzvednutým a takto upravenou objednávku zaslat zpět klientovi k odsouhlasení. Při kontrole Věcí poskytovatel zkontroluje i skutečnost, zda Věci nejsou poškozeny a v případě, že bude poškození objeveno, bude o tomto poškození poskytovatel informovat klienta. Za takto objevené poškození nenese poskytovatel odpovědnost.

FAQ

Common questions
About us
We are a professional dry cleaner and ironing service that will pick up your laundry and deliver it to your building without having to go anywhere, meet the opening hours, or meet anyone.
When is my order back in the locker?
You can choose from the classic delivery time, 2 working days, or express within 1 working day for an additional fee. Skin cleaning and tailoring services take about a week. Also, if you have a stain and we need to clean the clothes more times, it will take us a longer time.
Process
The whole process is very simple. Put your dirty laundry into the locker and lock it under any four-digit code. Then create an order on our website. We will take care of your order and send you payment instructions. You can find the link for online payment under your account on our website. After payment, you will receive a sms with a box number and a password.
Services we offer
We offer cleaning and laundry. If you choose this service, we will automatically clean your clothes according to the manufacturer's instructions, iron them and hang them on a hanger. Prices in the price list already include ironing. We also offer ironing only if you use, for example, a specific washing powder. You can also choose to adjust and repair clothes. With this service, the delivery time is longer, about a week. We also clean and repair shoes, here please also count on a processing time of about a week.
Orders
Registration
In the first step we will ask you for a very short registration, where we will want your name and surname, contact and the building in which you will use LaundryBox, then you can create an order.
To put your laundry to the locker
If you stand by the locker with your clothes, put it in any open locker and lock it under code by entering any four-digit number and pressing the green button. You do not give us the code. Then create an online order.
Order
If your laundry is in the locker, create an order under your profile here on the website. Fill in what service you require, what type of cover you want and the number of the locker where you put your laundry. You do not need to tell us the code you used to lock the locker.
How do I know the locker number?
The locker number is written on each locker in the front.
Collection and delivery
Is my laundry transported gently?
Your laundry is carried with extreme caution so that nothing happens.
Is it necessary to meet a courier?
LaundryBox works without having to meet our messenger or call and talk to him. You only put your laundry into the locker, we will deliver it back and notify you by sms or application that your laundry is perfectly clean ready for you.
Cleaning
How we dry-clean your order
We will take your laundry to the dry cleaners where they will decide, based on the cleaning instructions and experience, what type of cleaning to use to ensure a perfect result. We will contact you if necessary.
Payment
How and when do I have to pay?
When your order is back in the locker we send you link for secure payment. You can find the payment link on our website under your profile. After payment, we will send you number of the locker with the four-digit code to open it.
Discount 150 CZK for your first order
We give you 150 CZK discount for your first order which is applied automatically.