Všeobecné obchodní podmínky:

UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání a plnění smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) mezi poskytovatelem, jakožto zhotovitelem, na straně jedné a klientem, jakožto objednatelem, na straně druhé. Poskytovatelem se pro účely těchto VOP rozumí společnost LaundryBox s.r.o. se sídlem Radlická 28, Praha 5, 150 00, IČ 04085728, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 62314. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí osoba objednávající si služby poskytované poskytovatelem, prostřednictvím internetové stránky www.laundrybox.cz (dále jen „klient“) (dále jen „Služba“).
 • Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele, v souladu s těmito VOP, převzít od klienta věc nebo věci (dále pro jednotné i množné číslo jen „Vyzvednutí“), jejichž čištění si klient prostřednictvím Služby objednal (dále jen „Věc“), na těchto věcech provést údržbu spočívající v jejich vyčištění a předat klientovi řádně provedené dílo, za co se klient zavazuje zaplatit poskytovateli cenu díla určenou podle ceníku (dále jen „Cena“) poskytovatele platným v momentě potvrzení objednávky klientem, který je ke stažení na internetové stránce www.laundrybox.cz (dále jen „Ceník“). Věcí ve smyslu těchto VOP mohou být toliko takové věci, které jsou uvedeny v Ceníku, u nichž je uvedena Cena za jejich vyčištění. Jakékoliv jiné věci budou poskytovatelem vyčištěny a cena bude následně stanovena.
 • Smlouva se mezi poskytovatelem a klientem uzavírá prostřednictvím Služby. Smlouva je uzavřena momentem, kdy bude klientovi poskytovatelem zasláno potvrzení o přijetí objednávky.
 • Uzavřením Smlouvy vzniká závazek poskytovatele provést dílo řádně a včas a klientovi vzniká závazek za řádně provedené dílo zaplatit poskytovateli Cenu.
 • Potvrzením objednávky dle článku II. odst. 5 anebo dle článku II odst. 7 těchto VOP klient potvrzuje souhlas s těmito VOP. Každý klient potvrzením souhlasu s těmito VOP současně potvrzuje, že ve smyslu § 1823 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, výslovně žádá, aby poskytovatel začal s plněním svých závazků ze Smlouvy ihned po uzavření Smlouvy.

OBJEDNÁVKA

 • Smlouvu lze uzavřít pouze v případě, že klient řádně vyplní objednávkový formulář dostupný prostřednictvím Služby.
 • Klient je povinen vepsat do objednávkového formuláře všechny požadované údaje, které musí být pravdivé.
 • Služba, prostřednictvím které dochází k uzavření Smlouvy má vlastní vnitřní kontrolu zadávaných údajů. Jsou-li klientem zadány jiné údaje než požadované, nebude mu systémem umožněno pokračovat v dokončení objednávky předtím, než odstraní vadu, na kterou bude systémem upozorněn.
 • Po potvrzení všech základních parametrů objednávky, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři, zadá klient příkaz „Objednat“.
 • Objednávka se stává závaznou v momentě, kdy klient odešle objednávku prostřednictvím aktu „Objednat“. Následně je klientovi zaslán potvrzovací e-mail, kde jej Provozovatel informuje o tom, že Věci budou spočítané Provozovatelem. Vytvořená objednávka zakládá klientovi právo předat poskytovateli blíže nespecifikovaný druh a počet Věcí určených k vyprání, vyčištění nebo vyžehlení, a současně zakládá povinnost poskytovatele takto předané Věci ve své provozovně spočítat, zkontrolovat jejich stav a doplnit jednotlivý druh těchto Věcí a počet jednotlivých druhů do záznamu, kterým poskytovatel informuje klienta o Ceně určené na základě ceníku a případně o vadách zjištěných na převzatých Věcech.
 • Následně je klientovi zaslán potvrzovací e-mail a sms oznámení, kde jej Provozovatel informuje o tom, že Věci jsou již vyčištěny a připraveny k vyzvednutí v daném boxu. Klientovi je také zaslána vypočtená cena s požadavkem úhrady Ceny platební kartou. Při platbě je následně postupováno přiměřeně podle odst. 8. a 9.
 • Pro platbu prostřednictvím platební karty je klient povinen do jednotlivých polí nabídnutých Službou vepsat požadované údaje. Poskytovatel přijímá platební karty, které jsou vyobrazeny při placení platební kartou. Nevyužije-li klient možnost zaplatit cenu kartou, je povinen zaplatit cenu prostřednictvím mobilní banky, které jsou také vyobrazeny při placení platební kartou.
 • V případě existence chyby v objednávce klienta je klient oprávněn bez zbytečného odkladu nahlásit existenci chyby, nejpozději je však povinen tuto skutečnost Poskytovateli nahlásit při předání Věcí. Klientovi bude Poskytovatelem následně přepočítaná Cena podle objednávky po odstranění chyby, a to v souladu s Ceníkem.
 • Poskytovatel se kromě dalších povinností sjednaných v těchto VOP zavazuje:
  • a. Obratem klientovi potvrdit přijetí jeho objednávky.
  • b. Vyzvednout věci určené k čištění dle Smlouvy.
  • c. Náležitě a s odbornou starostlivostí a těmito VOP vyčistit jednotlivé Věci.
  • d. Doručit řádně provedené dílo ve sjednaném termínu Vrácení.
  • e. Vyčistit Věci v souladu s pokyny výrobce Věci na správnou údržbu, které jsou v souladu s právními předpisy pevně spojeny s Věcí, přičemž pokyny výrobce musí odpovídat piktogramům a jednotlivým jejich významům.
  • f. Věci, které postrádají pokyny výrobce, je poskytovatel povinen vyčistit s obvyklou poskytovatelovou péči a pokyny klienta, které si poskytovatel vyžádá (pro tento případ poskytovatel neodpovídá za případné vady vzniklé na Věci, ledaže se jedná o Vadu, jejíž možný vznik poskytovatel mohl nebo musel předvídat, jednal-li by s obvyklou péči).
  • g. Věci, které dle pokynů výrobce nesmí být čištěny, nesmí poskytovatel vyčistit, ledaže o to klient výslovně požádá (v takovém případě nenese poskytovatel odpovědnost za jakékoliv změny na Věci způsobené vyčištěním dle požadavků klienta);
  • h. Vrátit klientovi dokončené dílo ve lhůtě sjednané objednávkou nebo ve lhůtě jinak stanovené těmito VOP.
  • i. Vyčistit i takové Věci, které byly Vyzvednuty, avšak nebyly zahrnuty do objednávky, a to za cenu stanovenou Ceníkem.
 • Klient se kromě dalších povinností sjednaných v těchto VOP zavazuje:
  • a. Při použití služeb poskytovatele se řídit instrukcemi a návody, které jsou k dispozici na webu www.laundrybox.cz a těmito VOP;
  • b. Předat poskytovateli Věci určené k čištění do boxu, který je pro tyto účely určen;
  • c. Převzít od poskytovatele řádně provedené dílo do 48 hodin od Vrácení do Boxu;
  • d. Poskytnout poskytovateli bez zbytečného odkladu součinnost potřebnou pro poskytnutí řádného plnění. O dobu od odeslání požadavku poskytovatele na poskytnutí součinnosti klientovi do doby poskytnutí součinnosti klientem se prodlužuje doba Vrácení; v takovém případě smluvní strany sjednaní náhradní termín Vrácení.
 • Při nepřevzetí a nepředání Věcí určených k čištění klientem v časech sjednaných Smlouvou, resp. v případě neposkytnutí součinnosti klienta pro Vyzvednutí a/nebo Vrácení se klient zavazuje uhradit poskytovateli transportní náklady vynaložené na Vyzvednutí případně Vrácení, a to v paušální výši 300 Kč v případě zmařeného Vyzvednutí a ve výši 300Kč v případě zmařeného Vrácení. V případě, že z důvodu na straně klienta, nedojde k Vrácení, budou Věci uloženy u poskytovatele na adrese sídla poskytovatele, kde je klient povinen si je vyzvednout nejpozději do 3 měsíců ode dne sjednaného pro Vyzvednutí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak (dále jen „Náhradní vyzvednutí“). Nedojde-li k Náhradnímu vyzvednutí ani v uvedené lhůtě je poskytovatel povinen informovat klienta o tom, že zamýšlí Věc prodat a stanoví klientovi náhradní lhůtu pro další náhradní vyzvednutí v trvání 2 měsíců (dále jen „Další náhradní vyzvednutí“). Nevyzvedne-li klient Věc ani v Dalším náhradním termínu je poskytovatel oprávněn Věc prodat. Tímto ujednáním není dotčeno právo poskytovatele dle § 1609 občanského zákoníku.
 • Poskytovatel je povinen zkontrolovat soulad Objednávky s obsahem Věcí Vyzvednutých až v provozovně poskytovatele a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí upravit Objednávku klienta tak, aby tato odpovídala Věcem Vyzvednutým a takto upravenou objednávku zaslat zpět klientovi k odsouhlasení. Při kontrole Věcí poskytovatel zkontroluje i skutečnost, zda Věci nejsou poškozeny a v případě, že bude poškození objeveno, bude o tomto poškození poskytovatel informovat klienta. Za takto objevené poškození nenese poskytovatel odpovědnost.